વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મ | Vrudh Pensan Yojana PDF Gujarat

Table of Contents

Today we will know complete information about old age pension scheme like what are the benefits of this scheme? Where are the documents required? How much is the benefit? Who can apply for this assistance? Learn about etc.

Complete information about Old Age Pension Scheme Old Age Pension Scheme Gujarat 

 There are many assistance schemes for the elderly in the state. Due to these schemes they get happiness and prosperity in their life. Information about one such scheme i.e. ‘Vriddha Pension Scheme’ is given here.

 Who can avail this scheme:

Old Age Pension Scheme Eligibility Criteria:

Any indigent elderly person aged 60 years or above is eligible for assistance.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – (IGNOAPS) Under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (YVandana) a person should be above 60 years of age.

Only people included in the BPL list with a score of 0 to 16 are eligible to benefit from this scheme.

The income eligibility criteria for Age Pension Scheme is 1,20,000 (one lakh twenty thousand) for urban areas and 1,50,000 (one lakh fifty thousand) for rural areas to get assistance under Age Pension Scheme. If such income is eligible for the scheme.

તમારા મોબાઈલ ની ઈન્ટરનેટ સ્પીડ કેટલી આવે છે કઈ જગ્યાએ 2G, 3G, 4G કે 5G સ્પીડ આવે છે

General eligibility criteria to avail this scheme:

To be eligible for Gujarat Widow Sahay Yojana you have to follow the basic eligibility criteria given below and it may be changed by Govt in future.

Applicant should be a resident of Gujarat state.

Applicant’s age should be 60 years or above anywhere.

Should not have son above 21 years of age. Despite having a son be it physical, mental disability or cancer, T.V. is eligible for the benefits of this scheme if he is suffering from serious illness.

Amount of Assistance in Old Age Pension Scheme:

Old age pension scheme assistance is available as follows.

Every month Rs. 750/- to the beneficiaries of the old age pension scheme is deposited directly into the postal/bank account of the beneficiary through DBT (Direct Benefit Transfer).

,

If you are applying for old age pension scheme, you will need the following documents. 

aadhar card

Income proof (must have income as above)

2 passport size photographs

Birth certificate (example date of birth)

Copy of Ration Card

Bank or Post Passbook

mobile no

21 Years No Son Certificate (Acting Minister)

Life certificate has to be submitted every year. Old age pension scheme photo

Objectives of Old Age Pension Scheme:

The main objective of the government behind this scheme is that the elderly can live their lives easily. Older people don’t need to spread their money to anyone else for money.

The function of online application under Old Age Pension Scheme by Gujarat Government is to apply online through Digital Gujarat Portal in Gram Panchayats which is done at Online Centre.

Application has to be filled online from VCE (Village Computer Entrepreneur) in Gram Panchayat or CSC Center on Digital Gujarat Portal (Digital Gujarat Login).

First, the old age pension scheme form has to be scanned and submitted to the VCE of the Gram Panchayat, after which the VCE will register the form online on the Digital Gujarat portal.

Online form has to be filled on Digital Gujarat Portal (Digital Gujarat Portal) through computer operator from Mamlatdar office at taluka level and verification will be done there.

Old Age Pension Scheme Application Process Step by Step:

First of all go to the official official website.

શું હોય છે મોબાઈલ ઈન્સ્યોરન્સ, શું પાણીથી થતાં નુકસાનને કવર કરે છે 

Official Website: Click Here

First of all, download the application form as shown on the screen below

Download the application form

Widow Assistance Form PDF 2021 : Download

Fill the application form

Attach all the above documents.

Submit this form to the Social Security office.

Then, you will get approval certificate from Mamlatdar department.

વૃધ્ધ અને દિવ્યાંગ પેન્શન હેલ્પ લાઇન નંબર NSAP – 011 24654839PFMS – 079 23258539.

Download Old Age Pension Yojana Form PDF (Old Age Pension Yojana Form):

Download

Q. From which website to do this application?

a. Apply for Old Age Pension Scheme at https://sje.gujarat.gov.in/dsd/Schemes/2208?lang=Gujarati

Q. How much assistance is available in old age pension scheme assistance?

A. Widow Assistance Scheme Assistance ₹ 750/- per month.

Q. Where to fill old age pension scheme form?

A. Widow Assistance Yojana Forms can be filled at CSC Center and Gram Panchayat.

Q. Where proof is required for old age pension scheme?

A. We have given a detailed list of all the documents required for widow assistance scheme above, but some more.

1. Aadhaar Card 2. Income Proof (should be above Income) 3. Passport 3. Size Photo 4. Birth Certificate (Birth Certificate) 5. Copy of Ration Card 6. Bank or Post Passbook 7. Sun Certificate not having Mobile Number 8.21 Year (Talati cum Minister) 9. Life certificate to be submitted every year.

related keywords

દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના,વિકલાંગ પેન્શન યોજના,
vrudh pension yojana in gujarat,viklang pension yojana 2022,
vidhva sahay yojana form in gujarat 2022,
sarkari sahay yojana gujarat 2022,
divyang yojana 2022 gujarat,વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ,
વયવંદના યોજના ફોર્મ,વૃધ્ધ પેન્શન યોજના,
divyang pension yojana gujarat,
sant surdas yojana gujarat,
e samaj kalyan yojana gujarat,niradhar vrudh pension yojana,
નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના,
gujarat divyang yojana,
વૃધ્ધ પેન્સન યોજના


Q. What is the age limit for old age pension scheme?

A. The benefit of Old Age Pension Scheme is available to persons aged 60 years and above.