મોકો જવા ન દેતા, LPG સિલિન્ડર પર અધધ… 1000 રૂપિયા કેશબેક મળી રહ્યું છે, બસ આ રીતે બૂક કરો અને માલામાલ થઈ જશો!

You can book LPG cylinder booking in several ways. You can book an LPG cylinder by calling the customer care number of the oil company. You can also do this online. You can also book LPG cylinders through Paytm. If you book a cylinder from Paytm now, you can get huge benefits. Currently, there are great offers on cooking gas booking on Paytm (Paytm LPG Offers). Under this, you can get up to ₹ 1000 cashback on LPG bookings.
Currently, there are 4 cashback offers for booking gas cylinders on Paytm. Cashback ranging from Rs 5 to Rs 1000 is being given in these offers. The promo code for the first cashback offer is GAS1000. Customer can get cashback ranging from Rs.5 to Rs.1000 by using this promocode. Similarly, in an offer with promocode FREEGAS, every 500th customer who books a gas cylinder will get Rs.

Cashback upto 1000 is given. Paytm AU is offering a discount of up to Rs 50 on paying for the cylinder with a credit card. The promo code for this offer is AUCC50. A discount of Rs 30 is also available on gas cylinder payment on Paytm with Yes Bank credit card. For this, promocode GASYESCC has to be entered while booking.

How to book cylinder from Paytm

First open the Paytm app.

After this, by scrolling down a bit, you will get the option to book gas cylinder. Tap on it.

Then you have to choose your gas provider. Which includes Bharatgas, HP Gas, Indane.

After this you have to enter your LPG ID or registered mobile number.

Then tap on Proceed below.

Now the page that will open will have Apply Promocode written below it, click on it.

Here you have to enter the promo code of the offer you want to avail.

After entering the promo code, you have to make the payment. After you make the payment, you will get cashback.